Zaloguj się przez Facebooka! Zarejestruj się!

~Bajjjj | użytkownik

imię i nazwisko adres zarejestrowany11.01.2008 @20:19:00 ostatnio na stronie02.04.2013 @18:07:27kontakt i statystyki
emaile-mail ukryty
digarty0 komentarze99 posty na forum1

dodaj komentarz
Aby dodać komentarz musisz się zalogować.

Jeśli nie masz jeszcze konta w digarcie, załóż je lub zaloguj się Facebookiem!
 
Zaloguj się przez Facebooka! Załóż konto w digart.pl Zaloguj się do digart.pl
komentarze
~rygiel    09.07.2008 @17:32:04
już nie pamiętam ale muchy w odróżnieniu od innych robali są cierpliwe
~Bajjjj    01.07.2008 @14:20:21
To się nazywa konstuktywną polemiką - jeśli chodzi o zawód wykonywany: zgaduj dalej . Jeśli nieuzasadnione wulgaryzmy są
normalniejszą perspektywą oglądu rzeczywistości - to ja dziękuję !Dla mnie to żadna perspektywa . Nie ma jak poczucie bezradności i zasłanianie się tym, że się nie da w imię rozumienia poezji wobec języka .
Mnie akurat chodzi o prozę

Po co w takim razie moderatorzy poezji i prozy ?
!agatazuzanna    30.06.2008 @10:30:33
b/k: ej, naprawdę, pouczać a/z w kwestii jakości świata, który tworzy (również dziecku), to można począwszy od osobistego czytania ze zrozumieniem i rozumienia pozycji poezji wobec języka.
niech zgadnę - jesteś nauczycielem?
_______
l'était une p'tite poule brune qu'allait pondre dans la lune
!agatazuzanna    30.06.2008 @10:25:15
b/k: proponuję sobie ustawę >wsadzić< albo wykrzesać z siebie choć trochę normalniejszą perspektywę oglądu rzeczywistości. zresztą, żałosny poziom wielu utworów to pogłosie innej >ustawy<, co to analfabetyzm likwidowała, jak widać niepotrzebnie. z nią także odczuwasz związek sentymentalny?
1) nie szantażuj a/z jej własnym dzieckiem
2) nie szantażuj digartu ustawą
3) zajmij się jakimś ważniejszym przepisem
_______
l'était une p'tite poule brune qu'allait pondre dans la lune
~Bajjjj    30.06.2008 @00:40:06
Mam rozumieć, że jesteście " poza ustawą " . bo się nia da ?
Tak jak z pijaczkami, którzy wulgaryzują ? Gratuluję ! Może dać bana na poezję i prozę ? Bo jakby nie uważać - czasami niezgodna ( z ustawą oczywiście)
ostatnio edytowane: 2008-06-30 00:42:04
~Bajjjj    30.06.2008 @00:37:05
Miałam na myśłi Gombrowiczowską Dupę i tak chyba zostamie... To tak a'propos spacji na klawiaturze .
!agatazuzanna    30.06.2008 @00:33:59
nie czytamy wszystkiego, bo się nie da. z zarzutem o niskości kultury mogę się zgodzić ale tylko wobec jakiegoś konkretnego przykładu, bo jeśli by chcieć generalizować to wyjdzie z tego wata słowna straszna i nic konstruktywnego. poza tym nie wiem, czego tak naprawdę ode mnie wymagasz.

Gombrowicza mam nadzieję, że tu nie będzie, ponieważ serwis służy publikacji WŁASNEJ twórczości (chyba że miałaś na myśli poziom, ale poziom to rzecz względna i wymaga podparcia konkretem a nie narzekaniem). inna sprawa, że dobrej poezji mało jest w necie. ale mało też się wydaje tak naprawdę.

spację pisząc na klawiaturze stawiamy PO znaku interpunkcyjnym a nie przed i po.
_______
l'était une p'tite poule brune qu'allait pondre dans la lune
!agatazuzanna    30.06.2008 @00:13:34
'Chodzi mi tu o uzywanie języka dla li tylko i wyłącznie dla nomenklatury'nie dotarło do mnie wyjaśnienie, proszę o jakieś egzemplum albo cokolwiek własnymi słowami. ważnym wyznacznikiem umiejętności formułowania wypowiedzi w języku ojczystym jest komunikatywność i tego trzeba przede wszystkim wymagać od siebie i innych.
_______
l'était une p'tite poule brune qu'allait pondre dans la lune
~Bajjjj    29.06.2008 @23:58:48
A szczególnie :
Rozdział 5

Zmiany w przepisach obowiązujących i przepisy końcowe

Art. 16. W ustawie z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 34, poz. 187, z 1990 r. Nr 29, poz. 173, z 1991 r. Nr 100, poz. 442, z 1996 r. Nr 114, poz. 542 oraz z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 12 w ust. 1 w pkt 2 kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem oraz dodaje pkt 3 w brzmieniu:
"3) dbać o poprawność języka i unikać używania wulgaryzmów.";
~Bajjjj    29.06.2008 @23:57:57
Broń Boże , a konkretniej tzn. Na widoku ? Chodzi mi tu o uzywanie języka dla li tylko i wyłącznie dla nomenklatury
A konkretnie chodzi mi o to co poniżej
USTAWA z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim.
(Dz. U. 90/1999 z dnia 8 listopada 1999 r. poz. 999)

Parlament Rzeczypospolitej Polskiej:

- zważywszy, że język polski stanowi podstawowy element narodowej tożsamości i jest dobrem narodowej kultury,
- zważywszy na doświadczenie historii, kiedy walka zaborców i okupantów z językiem polskim była narzędziem wynaradawiania,
- uznając konieczność ochrony tożsamości narodowej w procesie globalizacji,
- uznając, że polska kultura stanowi wkład w budowę wspólnej, różnorodnej kulturowo Europy, a zachowanie tej kultury i jej rozwój jest możliwy tylko poprzez ochronę języka polskiego,
- uznając tę ochronę za obowiązek wszystkich organów i instytucji publicznych Rzeczypospolitej Polskiej i powinność jej obywateli
uchwala niniejszą ustawę.
Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Przepisy ustawy dotyczą ochrony języka polskiego i używania go w działalności publicznej oraz w obrocie prawnym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 2. Ustawa nie narusza:

1) przepisów ustaw o stosunku państwa do kościołów i innych związków wyznaniowych, w szczególności dotyczących uprawiania kultu i praktyk religijnych,
2) praw mniejszości narodowych i grup etnicznych.
Art. 3. 1. Ochrona języka polskiego polega w szczególności na:

1) dbaniu o poprawne używanie języka i doskonaleniu sprawności językowej jego użytkowników oraz na stwarzaniu warunków do właściwego rozwoju języka jako narzędzia międzyludzkiej komunikacji,
2) przeciwdziałaniu jego wulgaryzacji,
3) szerzeniu wiedzy o nim i jego roli w kulturze,
4) upowszechnianiu szacunku dla regionalizmów i gwar, a także przeciwdziałaniu ich zanikowi,
5) promocji języka polskiego w świecie,
6) wspieraniu nauczania języka polskiego w kraju i za granicą.
2. Do ochrony języka polskiego są obowiązane wszystkie organy władzy publicznej oraz instytucje i organizacje uczestniczące w życiu publicznym.

3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określa, w drodze rozporządzenia, zasady prowadzenia egzaminów państwowych z języka polskiego dla cudzoziemców ubiegających się o urzędowe poświadczenie jego znajomości.

Art. 4. Język polski jest językiem urzędowym:

1) konstytucyjnych organów państwa,
2) organów jednostek samorządu terytorialnego i podległych im instytucji w zakresie, w jakim wykonują zadania publiczne,
3) terenowych organów administracji publicznej,
4) instytucji powołanych do realizacji określonych zadań publicznych,
5) organów, instytucji i urzędów podległych organom wymienionym w pkt 1 i pkt 3, powołanych w celu realizacji zadań tych organów, a także organów państwowych osób prawnych w zakresie, w jakim wykonują zadania publiczne,
6) organów samorządu innego niż samorząd terytorialny oraz organów organizacji społecznych, zawodowych, spółdzielczych i innych podmiotów wykonujących zadania publiczne.
Rozdział 2

Ochrona prawna języka polskiego w życiu publicznym

Art. 5. 1. Podmioty wykonujące zadania publiczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokonują wszelkich czynności urzędowych w języku polskim, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do oświadczeń składanych organom, o których mowa w art. 4.

Art. 6. Umowy międzynarodowe zawierane przez Rzeczpospolitą Polską powinny mieć polską wersję językową, stanowiącą podstawę wykładni, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Art. 7. 1. Języka polskiego używa się w obrocie prawnym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pomiędzy podmiotami polskimi oraz gdy jedną ze stron jest podmiot polski. Dotyczy to w szczególności nazewnictwa towarów i usług, ofert, reklamy, instrukcji obsługi, informacji o właściwościach towarów i usług, warunków gwarancji, faktur, rachunków i pokwitowań.

2. Podmiotem polskim w rozumieniu ustawy jest:

1) osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
- prowadząca działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Posługiwanie się w obrocie prawnym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie obcojęzycznymi określeniami, z wyjątkiem nazw własnych, jest zakazane.

4. Obcojęzyczne opisy towarów i usług oraz obcojęzyczne oferty i reklamy wprowadzane do obrotu prawnego, o którym mowa w ust. 1, muszą jednocześnie mieć polską wersję językową.

5. Kontrolę wykonywania obowiązków, o których mowa w ust. 1, 3 i 4, sprawuje Inspekcja Handlowa oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Art. 8. 1. Jeżeli stroną umowy, której wykonanie ma nastąpić na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest podmiot polski, umowę sporządza się w języku polskim.

2. Umowa sporządzona w języku polskim może mieć wersję lub wersje obcojęzyczne. Jeżeli strony nie postanowiły inaczej, podstawą wykładni takiej umowy jest jej wersja polskojęzyczna.

3. Do umów zawartych z naruszeniem ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio art. 74 § 1 zdanie pierwsze oraz art. 74 § 2 Kodeksu cywilnego; umowa sporządzona w języku obcym nie stanowi uprawdopodobnienia faktu dokonania czynności prawnej, o którym mowa w art. 74 § 2 Kodeksu cywilnego.

Art. 9. Język polski jest językiem nauczania oraz językiem egzaminów i prac dyplomowych w szkołach publicznych i niepublicznych wszystkich typów, w państwowych i niepaństwowych szkołach wyższych oraz w placówkach oświatowych i innych instytucjach edukacyjnych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Art. 10. 1. Napisy i informacje w urzędach i instytucjach użyteczności publicznej, a także przeznaczone do odbioru publicznego oraz w środkach transportu publicznego sporządza się w języku polskim.

2. Nazwom i tekstom w języku polskim mogą towarzyszyć wersje w przekładzie na język obcy w wypadkach i granicach określonych w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

Art. 11. Przepisy art. 5-7 oraz art. 9 i art. 10 nie dotyczą:

1) nazw własnych,
2) obcojęzycznych dzienników, czasopism, książek oraz programów komputerowych, z wyjątkiem ich opisów i instrukcji,
3) działalności dydaktycznej i naukowej szkół wyższych, szkół i klas z obcym językiem wykładowym lub dwujęzycznych, nauczycielskich kolegiów języków obcych, a także nauczania innych przedmiotów, jeżeli jest to zgodne z przepisami szczególnymi,
4) twórczości naukowej i artystycznej,
5) zwyczajowo stosowanej terminologii naukowej i technicznej,
6) znaków towarowych, nazw handlowych oraz oznaczeń pochodzenia towarów i usług.
Rozdział 3

Rada Języka Polskiego i jej kompetencje

Art. 12. 1. Instytucją opiniodawczo-doradczą w sprawach używania języka polskiego jest Rada Języka Polskiego, zwana dalej "Radą", działająca jako komitet problemowy w rozumieniu art. 34 ustawy z dnia 25 kwietnia 1997 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 75, poz. 469 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1999 r. Nr 49, poz. 484).

2. Nie rzadziej niż co dwa lata Rada przedstawia Sejmowi i Senatowi sprawozdanie o stanie ochrony języka polskiego w rozumieniu art. 3.

Art. 13. 1. Rada, na wniosek ministra właściwego do spraw kultury, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, Prezesa Polskiej Akademii Nauk lub z własnej inicjatywy wyraża, w drodze uchwały, opinie o używaniu języka polskiego w działalności publicznej i obrocie prawnym oraz ustala zasady ortografii i interpunkcji języka polskiego.

2. Towarzystwa naukowe, stowarzyszenia twórców i szkoły wyższe mogą zwracać się do Rady w sprawach używania języka polskiego.

Art. 14. 1. Każdy organ, o którym mowa w art. 4, może zasięgnąć opinii Rady w wypadku wystąpienia w toku czynności urzędowych istotnych wątpliwości dotyczących użycia języka polskiego.

2. Producent, importer oraz dystrybutor towaru lub usługi, dla których w języku polskim brak jest odpowiedniej nazwy, może wystąpić z wnioskiem do Rady o udzielenie opinii co do odpowiedniej formy językowej dla oznaczenia tego towaru lub usługi.

Rozdział 4

Przepisy karne

Art. 15. 1. Kto w obrocie prawnym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje wyłącznie obcojęzyczne nazewnictwo towarów i usług, ofert, reklam, instrukcji obsługi, informacji o właściwościach towarów i usług, warunków gwarancji, faktur, rachunków i pokwitowań, z pominięciem polskiej wersji językowej, podlega karze grzywny.

2. W razie ukarania za wykroczenia, o których mowa w ust. 1, można orzec nawiązkę nie wyższą niż 100.000 złotych z przeznaczeniem na Fundusz Promocji Twórczości, ustanowiony na podstawie art. 111 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 i Nr 43, poz. 170 oraz z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 88, poz. 554).

Rozdział 5

Zmiany w przepisach obowiązujących i przepisy końcowe

Art. 16. W ustawie z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 34, poz. 187, z 1990 r. Nr 29, poz. 173, z 1991 r. Nr 100, poz. 442, z 1996 r. Nr 114, poz. 542 oraz z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 12 w ust. 1 w pkt 2 kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem oraz dodaje pkt 3 w brzmieniu:
"3) dbać o poprawność języka i unikać używania wulgaryzmów.";
2) w art. 25 w ust. 4 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:
"Jest również obowiązany do dbania o poprawność języka materiałów prasowych oraz przeciwdziałania jego wulgaryzacji."
Art. 17. W ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 1993 r. Nr 7, poz. 34, z 1995 r. Nr 66, poz. 335 i Nr 142, poz. 701, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 18 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
"5. Nadawcy dbają o poprawność języka swoich programów i przeciwdziałają jego wulgaryzacji.";
2) w art. 21 w ust. 1 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:
"6a) upowszechnianie wiedzy o języku polskim,".
>
Art. 18. Traci moc dekret z dnia 30 listopada 1945 r. o języku państwowym i języku urzędowania rządowych i samorządowych władz administracyjnych (Dz. U. Nr 57, poz. 324).

Art. 19. Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.
!agatazuzanna    29.06.2008 @23:52:47
bardzo proszę konkretniej.

czy to ma coś wspólnego z zasadami stawiania znaków interpunkcyjnych obok spacji?
_______
l'était une p'tite poule brune qu'allait pondre dans la lune
~Bajjjj    29.06.2008 @23:10:43
Taka moja praca ? Właśnie wlazłąa w jakies teksty, które do niczegio się nie nadają ( same bluźnierstwa , to jest wręcz przeciwko ustawie o czystości j.p ), i jak tu porozmawiać z " "wydawcą" ?
Dzięki za pochlebności . Bazi więcej nie będzie , bo nornicy smakowały korzonki na przedwiośniu.
ostatnio edytowane: 2008-06-29 23:11:44
~vvalker    29.06.2008 @23:00:11
Czepiasz się Po naszemu jest Skalne Pleso
~Bajjjj    29.06.2008 @22:50:53
Nieeeeeeeeeeeeee zalewasz . Krzyża nie widzę
~vvalker    29.06.2008 @22:49:56
Jakie tam tarantule od razu. Nasz polski, ojczysty Tylko powiekszenie duże
~Bajjjj    29.06.2008 @22:49:42
No dobra, a ta trasa po Dolnym Śląsku, to którędy ? Może polecę "cóś ciekawszego "?
~vvalker    29.06.2008 @22:45:53
Esz coś czułem, że mi się za to oberwie. Teraz bedę pamiętał do grobowej deski, że szacuneczek musi być.
~vvalker    29.06.2008 @22:42:15
Trawa jest z okolic Łeby. Jezioro Łebsko przy ruchomych wydmach. Ale nie sprzedasz mnie pracodawcy, co ?
~vvalker    29.06.2008 @22:39:49
Oznacza to to, że jestem zakochany w dolnym śląsku. Uwielbiam wyjazdy służbowe w tamte strony, zawsze wracam najwiekszymi bezdrożami do domku. Ale fakt...Ciiiii niema się co przyznawać
~rekiinek    29.06.2008 @13:51:13
Thx za ocenke pzdr
~Ewczi    28.06.2008 @22:39:38
eeeee?
_______
nie trawię chamskiej krytyki, oceniania z zemsty bądź po złości oraz leczenia kompleksów!!

Zapraszam do komentowania i oceniania moich prac.
~lukcio    26.06.2008 @22:54:01
cierpliwości jutro bedzie pierwsze. pozdrawiam, ( a z kad ty w ogóle o tym wiesz?
_______
luk
~Dorcia19    26.06.2008 @22:04:50
dzięki
_______
Co mi dają wasze podziękowania na profilu. W ten sposób raczej nic więcej się nie nauczę. Więc zapraszam do oceniania i komentowania digartów
~marmolade    28.05.2008 @21:37:15
hehehe
_______
Inicjatywa młodych ma tę samą wartość co doświadczenie starych.
~JANXXV    01.02.2008 @21:54:23
to jest jesien!!!
1 2 Następna strona
rozwój użytkownika (satysfakcja)
Ten użytkownik nie ma żadnych digartów

obserwowana przez
© 2001-2017 Grupa Onet.pl SA - digart.pl v.6
RSS Wszelkie materiały i wypowiedzi zamieszczone w serwisie należą do ich autorów. Grupa Onet.pl S.A. i zespół digart.pl nie odpowiadają za ich treść.
strona główna | regulamin | zasady korzystania | faq | załoga | RSS | reklama | kontakt